I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť ARLAM s.r.o., so sídlom Brnianska 420/2A, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 371, DIČ 2020180239 , IČ DPH SK2020180239 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 13909/R (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (e-shopu) na internetovej stránke predávajúceho: www.arlam.sk.

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  mail: eshop@arlam.sk 
  telefón: 0905 257 106 
  poštová adresa: Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín 
  Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
  IBAN: SK68 1100 0000 0026 2878 6677 

  Orgán dozoru: 
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
  Hurbanova 59, 911 01  Trenčín


 2. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto VOP (ďalej len „kúpna zmluva“).

 3. Kupujúcim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho odoslala elektronický formulár s objednávkou tovaru spracovanú systémom e-shopu. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, právne vzťahy sa riadia týmito VOP pre internetový obchod www.arlam.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).

 5. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, právne vzťahy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanovenia týchto VOP týkajúce sa spotrebiteľa, najmä ustanovenia článku VII. Reklamačný poriadok sa nevzťahujú na subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 6. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

 7. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 8. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

 9. Predávajúci je oprávnený zmeniť VOP, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na svojej internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových VOP sa riadia VOP platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov. 

 10. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom tovaru predávajúceho. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov a jeho dostupnosť môže byť pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 

 11. Kupujúci si môže na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnená možnosť objednať.

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk (ďalej len „objednávka“) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach VOP.

 2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany kupujúceho, kupujúci definitívne potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku – s povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za doručenú predávajúcemu, ak dôjde predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu kupujúceho so všetkými v objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednávaného tovaru, množstvo objednaného tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného tovaru príp. ďalšie údaje v zmysle objednávky. Objednávka doručená predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu bezodkladne po prijatí objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú akceptáciu v zmysle ods. 4 tohto článku VOP a má len informatívny charakter. Je určené pre potreby kupujúceho, že jeho objednávku predávajúci obdržal a táto bola doručená do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho 

 3. Predávajúci záväzne akceptuje objednávku kupujúceho tak, že o tom upovedomí kupujúceho e-mailovým potvrdením o akceptácii objednávky, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „akceptácia objednávky“).

 4. Akceptácia objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

 5. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú záväzným akceptovaním zo strany predávajúceho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke.

 6. Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostredníctvom elektronických prostriedkov, predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť nasledovné informácie: a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, b) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta, c) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, d) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok. 

 7. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk pri objednávkach všetkých tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť objednávku pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany Výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedených na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, t. j. napríklad na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení objednávky predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho, a to najmä telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky. 

 8. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 9. Doručenou objednávkou je kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu e-mail s akceptáciou objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a prípadne vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho prípadne iným spôsobom, ktorý si zmluvné strany dohodnú. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 11. Predávajúci sa zaväzuje, že pri tovare v rámci zverejnenej ponuky na internetovej stránke www.arlam.sk bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú, a to s dennou aktualizáciou týchto údajov.

III. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby alebo prevodom na účet formou predfaktúry.

 2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk k vybranému tovaru v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu a tiež v cenníku predávajúceho uverejnenom na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk. Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

 3. V kúpnej cene podľa článku III bodu 2. týchto VOP nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v bode 4. tohto článku VOP. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

 4. Kúpnu cenu uhradí kupujúci ním zvoleným spôsobom úhrady. Okrem kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob úhrady. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady kúpnej ceny a príslušných cien za využitie jednotlivých spôsobov úhrady kúpnej ceny: a) platba platobnou kartou pri prevzatí tovaru – 0,00 EUR, b) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru - 1,00 EUR; c) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry, 0,00 EUR (pokiaľ však kupujúci neuhradí príslušnú kúpnu cenu do 7 dní odo dňa doručenia danej zálohovej faktúry kupujúcemu, predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje, a teda kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa od počiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia kúpnej zmluvy plnili);

 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

VI. Dodacie podmienky

 1. Kupujúcemu bude tovar dodaný v lehote uvedenej v objednávke ako „čas dodania“ alebo určenej predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk pri príslušnom tovare v katalógu tovarov (ďalej len „dodacia lehota“). Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy, t.j. akceptáciou objednávky predávajúcim. Do dodacej lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ kúpna zmluva neustanovujú inak.

 2. Ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať v dodacej lehote podľa objednávky v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.arlam.sk pri príslušnom tovare, predávajúci je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho tiež o náhradnom termíne dodania tovaru. Predávajúci môže ponúknuť kupujúcemu iný tovar (náhradné plnenie. Pokiaľ kupujúci prejaví súhlas s dodaním tovaru v navrhovanom náhradnom termíne, je predávajúci povinný dodať tovar v tejto dodatočnej lehote. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar minimálne v rovnakej kvalite a cene. Predávajúci je oprávnený náhradné plnenie poskytnúť kupujúcemu len v prípade jeho predchádzajúceho písomného súhlasu s poskytnutím náhradného plnenia. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala iná osoba. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 5. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 6. Kupujúci je povinný zásielku s tovarom skontrolovať bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je oprávnený tovaru neprevziať.

 7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dodacej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je prípadne povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 8. Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom : Kuriérskej poločnosti UPS (Slovenská Republika), Kuriérska spoločnosť kupujúceho o doručení vopred telefonicky kontaktuje. Čas dovozu je možné si dohodnúť s prepravcom. Pri objednávke tovaru nad 300,00 EUR poštovné neúčtujeme (platí pri doručení v SR). V prípade väčších balíkov sa môže cena dopravy navýšiť a o tejto zmene bude predávajúci kupujúceho vopred informovať.

 9. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodanie tovaru. Predávajúci uvádza poplatky za možnosti dodania tovaru (platné pre celé územie Slovenskej republiky): 4,50 €

 10. Úplným zaplatením kúpnej ceny prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od doručovateľa.

VII. Reklamačný poriadok

 1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záruku na tovar predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a záručná doba je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

 5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. V Oznámení o uplatnení reklamácie kupujúci pravdivo uviesť všetky požadované informácie ohľadom vady tovaru, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich mu z ustanovenia § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. V prevádzkarni predávajúceho musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Tovar, ktorý bude znečistený alebo hygienicky závadný nebude prevzatý na reklamáciu.

 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (Občiansky zákonník) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 7. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 10. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru: a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a zásielku napriek tomu prevzal, b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru, c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru, g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, k) ak kupujúci nepredložil pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady doklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list.

 11. Po tom, ako kupujúci využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru je oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru skonzumované a opätovne kupujúci nie je oprávnený pre tú istú vadu tovaru uplatňovať reklamáciu opakovane bez ohľadu na výsledok reklamácie. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 12. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom záručná doba na tovar je 1 rok.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 2. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 3. Ak si predávajúci včas a riadne splnil svoju informačnú povinnosť podľa ustanovenia § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovenia § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ak si predávajúci túto informačnú povinnosť nesplnil včas a riadne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety.

 4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 6. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 8. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 9. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

E-SHOP JE V REKONŠTRUKCII 

Vážení zákazníci, v súčasnosti pracujeme na aktualizácii cien a sortimentu. Prosíme Vás, aby ste nás v prípade záujmu o produkty zatiaľ kontaktovali na e-mailovej adrese arlam@arlam.sk. Ďakujeme!

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať kvalitnejšie služby. GDPR info